เกี่ยวกับเรา

Image

ประวัติความเป็นมา

เครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เป็นเครือข่ายภายใต้การกำกับดูแลของสภากายภาพบำบัด และการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  โดยเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ พ.ศ. 2548 โดยมุ่งเน้นให้นักกายภาพบำบัดและนิสิตนักศึกษากายภาพบำบัด มีองค์ความรู้ ตระหนัก และมีส่วนร่วมในการควบคุมการบริโภคยาสูบ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะแก่สังคมอย่างจริงจังและยั่งยืน

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

นักกายภาพบำบัดและนิสิตนักศึกษากายภาพบำบัดมีองค์ความรู้ ตระหนัก และมีส่วนร่วมในการควบคุมการบริโภคยาสูบและบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมสุขภาวะแก่สังคม

พันธกิจ

1.    พัฒนาเครือข่ายกายภาพบําบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ในภูมิภาค/ชุมชน
2.    พัฒนาระบบเสริมแรงให้กับนักกายภาพบําบัดในการนํางานการควบคุมการบริโภคยาสูบไปบูรณาการในงานประจํา
3.    พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทางกายภาพบําบัดในการควบคุมการบริโภคยาสูบและบุหรี่ไฟฟ้า
4.    สร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักกายภาพบําบัดและนิสิตนักศึกษากายภาพบําบัดในการควบคุมการบริโภคยาสูบและบุหรี่ไฟฟ้า
5.    ผลักดันให้มีการบรรจุเนื้อหาการควบคุมการบริโภคยาสูบในการสอบรับใบประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
6.    พัฒนาศูนย์ข้อมูลเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบําบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
7.    พัฒนาการสื่อสารสาธารณะเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบและบุหรี่ไฟฟ้า
8.    ร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพสุขภาพต่าง ๆ ในการควบคุมการบริโภคยาสูบและบุหรี่ไฟฟ้า
Image

คณะกรรมการเครือข่าย

คณะกรรมการอำนวยการเครือข่าย งบประมาณ ปี พ.ศ.2565-2567

นพ.ชัย
กฤติยาภิชาตกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.ลักขณา
เติมศิริกุลชัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กภ.สมใจ
ลือวิเศษไพบูลย์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.กภ.ประวิตร
เจนวรรธนะกุล

ประธาน

รศ.ดร.กภ.เปรมทิพย์
ทวีรติธรรม

รองประธาน

อ.ดร.กภ.เอกลักษณ์
สิทธิพรวรกุล

กรรมการ

ผศ.ดร.กภ.ภูริพัฒน์
วาวเงินงาม

กรรมการ

รศ.ดร.กภ.ปนดา
เตชทรัพย์อมร

กรรมการ

ผศ.ดร.กภ.จิรวัฒน์
วัฒนปัญญาเวชช์

กรรมการ

ผศ.กภ.ทัศวิญา
พัดเกาะ

กรรมการ

ผศ.ดร.กภ.นันทินี
นวลนิ่ม

กรรมการ

อ.ดร.กภ.ชฎายุ
อุดม

กรรมการ

ผศ.กภ.ศิรินันท์
จันทร์หนัก

กรรมการ

กภ.ภาวิณี
วิไลพันธ์

กรรมการ

กภ.นิจกานต์
ตันอุ่นเดช

กรรมการ

ดร.กภ.วีรยา
ชลานันต์

กรรมการ

อ.กภ.สุวัฒน์
จิตรดำรงค์

กรรมการ

อ.กภ.สิวลักษณ์
ศรีกระจ่าง

กรรมการ

รศ.ดร.กภ.รสลัย
กัลยาณพจน์พร

กรรมการและเลขานุการ

อ.ดร.กภ.รัฐพร
สีหะวงษ์

กรรมการและรองเลขานุการ

ติดต่อเรา

เครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
สำนักงานชั่วคราว ภาควิชากายภาพบำบัด
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต.วังใหม่ อ.ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 089-185-2000

ฝ่ายประสานงาน

อ.กภ.ทัศวิญา พัดเกาะ
คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทร. 064-746-7547
E-mail: tadsawiya@go.buu.ac.th

ผู้เยี่ยมชม

955753
Today
This Month
All days
1398
26645
955753