วิสัยทัศน์
นักกายภาพบำบัดและนิสิตนักศึกษากายภาพบำบัดมีองค์ความรู้  ตระหนัก  และมีส่วนร่วมในการควบคุมการบริโภคยาสูบ  เพื่อส่งเสริมสุขภาวะแก่สังคม

พันธกิจ

 1. สร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักกายภาพบำบัดและนิสิตนักศึกษากายภาพบำบัด  ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
 2. พัฒนาเครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ในภูมิภาค/ชุมชน
 3. พัฒนาระบบเสริมแรงให้กับนักกายภาพบำบัดในการนำงานการควบคุมการบริโภคยาสูบไปบูรณาการในงานประจำ
 4. พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทางกายภาพบำบัดในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
 5. ผลักดันให้มีการบรรจุเนื้อหาการควบคุมการบริโภคยาสูบในการสอบรับใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
 6. พัฒนาศูนย์ข้อมูลเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์ www.ptnosmoke.com ในระดับใด?
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote: